ALGEMENE VOORWAARDEN

www.jukki.nl 

Identiteit van de ondernemer

Jukki Poland Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 23C,
20-211 Lublin, Polen,
NIP: 9462701865,
E-mail:
winkel@jukki.nl .

 • Definities
 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: Jukki Poland Sp. z o.o.ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, Polen, NIP: 9462701865, winkel@jukki.nl .
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Indien in deze AV sprake is van “consumenten”, zijn dit natuurlijke personen, wier bestelling niet voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance activiteiten bedoeld is. “Ondernemers” zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. “Klanten” in deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.
 2. Indien als termijn een aantal werkdagen worden aangegeven, worden daaronder alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen verstaan.

 • Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Het accepteren van een aanbieding, plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 • Registratie op jukki.nl 
 1. U kunt een klantenaccount aanmaken op jukki.nl. Bij het aanmaken van een klantenaccount op jukki.nl wordt u gevraagd zich te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens in te voeren.
 2. Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u ervoor verantwoordelijk dat deze waarheidsgetrouw en volledig ingevoerd zijn. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.
 3. U kunt ook als gast bestellingen plaatsen voor goederen op jukki.nl. Helaas is het om logistieke en technische redenen momenteel slechts in beperkte mate mogelijk om als gast bij JUKKI te kopen.

 • Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen. De weergegeven prijs is exclusief de kosten van voorbereiding en levering, behalve indien anders vermeld.
 5. JUKKI behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Producten naar eigen inzicht te wijzigen. 

 

 • Plaatsen van een bestelling
 1. Om het product te bestellen klikt u op de knop “In de winkelwagen”. Uw uitgekozen artikel wordt dan in de winkelwagen opgeslagen. U kunt nu door te klikken op “Naar de shop” nog andere producten in de online catalogus bekijken en uitkiezen en zoals beschreven eveneens aan de winkelwagen toevoegen. Om de bestelling van de uitgekozen producten voort te zetten, klikt u op de knop “Naar winkelwagen”.
 2. In de winkelwagen kunt u het aantal producten nogmaals controleren en corrigeren of individuele producten uit de winkelwagen verwijderen. Klik op “Naar kassa” om toegang te krijgen tot uw bestaande klantaccount, om u met uw persoonlijke gegevens te registreren voor een klantaccount, of om met uw persoonlijke gegevens door te gaan met bestellen als gast. 
 3. De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling en de totaalprijs gedetailleerd te bekijken en kan wijzigingen aanbrengen voordat de bestelling definitief wordt gevalideerd.
 4. Acceptatie van de bestelling door de Klant wordt gematerialiseerd door zijn acceptatie van deze AV en de betaling.
 5. JUKKI stuurt zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling waarin de substantiële elementen worden vermeld (bestelnummer, bestelde producten, leveringsplaats, etc.).
 6. De Klant stemt ermee in dat de bevestiging van de bestelling beschouwd wordt als bewijs van het ontstaan van de contractuele relatie met JUKKI.
 7. In geval van niet-beschikbaarheid van een of meerdere bestelde product(en) verplicht JUKKI zich ertoe de Klant hierover zo snel mogelijk per e-mail te informeren.
 8. Overeenkomsten betreffende producten die op jukki.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden.

 • Betaling
 1. De betaling wordt uitsluitend in euro en voor het totaal bedrag van de bestelling uitgevoerd per bankkaart(Stripe), overschrijving , PayPal, onder rembours.
 2. Bij de keuze van de betalingswijze per vooruitbetaling delen wij u onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging mee. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening overgemaakt te worden. Bij betaling per creditcard wordt uw rekening aan het einde van de bestelling met het bedrag belast.
 3. De volgende bankkaarten worden geaccepteerd: Visa en Mastercard.
 4. Indien u ervoor kiest om te betalen met PayPal, betaalt u het bedrag via de online aanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd). U moet geregistreerd zijn bij PayPal of u eerst registreren. U wordt in het bestelproces naar de website van PayPal doorverwezen en daar kunt u zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De koopprijs wordt onmiddellijk van uw rekening geboekt.
 5. Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm aan (momenteel via e-mail) te sturen.

 • Levering
 1. Het type transport, de termijn en de kosten worden op de bestelling vermeld afhankelijk van de plaats van levering, de aard van de bestelde Producten en de aard van de prestatie waarvoor de Klant heeft gekozen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. De gemiddelde levertijd van producten is tot 10 werkdagen. De door www.jukki.nl   opgegeven levertijden zijn indicatief.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van www.jukki.nl.

 • Herroepingsrecht
 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Voor alle inkopen bij jukki.nl garanderen wij u naast het wettelijke herroepingsrecht een aanvullend vrijwillig teruggaverecht van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen,  moet u ons (winkel@jukki.nl) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 3. Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____

– Naam van de klant(en) _____

– Adres van de klant(en) _____

– Datum _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 1. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (Global24 “JUKKI”, Afrikastraat 23, 6014CG Ittervoort, Nederland) terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. In dit geval bent u verplicht om de kosten van retourzending op uw rekening te nemen.
 4. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

 • Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

 • Klachtenregeling/ Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 • Platform ODR
 1. In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
 2. Platform ODR (Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken.
 3. Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
 4. Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. We willen ook graag informatie doorgeven dat JUKKI behout zich het recht van de weigering om te profiteren van de oplossing van het geschil dankzij bemiddeling die door ODR-platform gemeld wordt.

 • DSA
 1. Het is de Klant verboden om illegale inhoud aan te bieden. Het aanspreekpunt van de verkoper voor directe communicatie in het kader van Verordening 2022/2065 betreffende de interne markt voor digitale diensten en wijzigingen van Richtlijn 2000/31/EG (wet inzake digitale diensten, eng. DSA) is: e-mail winkel@jukki.nl. Communicatie kan in het Nederlands of Engels.
 2. We hebben een meldings- en klachtenprocedure opgezet voor de beoordeling van mogelijk illegale inhoud. Als u het niet eens bent met onze beslissing, heeft u verschillende rechtsmiddelen tot uw beschikking.

 • Slotbepalingen
 1. JUKKI is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, en meer in het algemeen op de merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die op de artikelen, de accessoires of verpakkingen worden weergegeven. Deze blijven het exclusieve eigendom van JUKKI met uitzondering van de rechten van haar partners en/of leveranciers op hun producten merken en logo’s die op de Site worden weergegeven.
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 4. Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EU-landen of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.
 5. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

27.03.2024