ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Identiteit van de ondernemer
  • Jukki Poland Sp. z o.o.
   ul. Gospodarcza 23C
   20-211 Lublin, Poland
   NIP: 9462701865
   winkel@jukki.nl
 2. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: Jukki Poland Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, Poland, NIP: 9462701865
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 3. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Het aanbod
  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
  2. Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website of in de catalogus kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven ze geen recht op een annulering van de bestelling of een weigering van de levering. Daar een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi niet gegarandeerd kan worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, kan Ondernemer niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto’s op de website.
  3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
  10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
  12. Overeenkomsten betreffende producten die op  www.jukki.nl  aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden.
 6. Prijs /Betaling
  1. De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen.( waaronder de BTW). Ze zijn gewaarborgd tot de publicatie van de nieuwe catalogus.
  2. De weergegeven prijs is exclusief de kosten van voorbereiding en levering, behalve indien anders vermeld.
  3. De ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Producten naar eigen inzicht te wijzigen. De tariefvoorwaarden die gelden op de datum van validering door de Klant van de bestelling zijn van toepassing op de bestelling.
  4. Op de bestellingen die pas na bevestiging van betaling in aanmerking genomen werden.
  5. De betaling geschiedt naar keuze via bankkaart(Stripe), onder rembours, per PayPal.
  6. Bij de keuze van de betalingswijze per vooruitbetaling delen wij u onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging mee. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening overgemaakt te worden. Bij betaling per creditcard wordt uw rekening aan het einde van de bestelling met het bedrag belast.
  7. Bestellingen worden pas na validering van de betaling in behandeling genomen.
  8. De volgende bankkaarten worden geaccepteerd: Visa en Mastercard.
  9. Indien u ervoor kiest om te betalen met PayPal, betaalt u het bedrag via de online aanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd). U moet geregistreerd zijn bij PayPal of u eerst registreren. U wordt in het bestelproces naar de website van PayPal doorverwezen en daar kunt u zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De koopprijs wordt onmiddellijk van uw rekening geboekt.
  10. Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.
  11. De ondernemer behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm aan (momenteel via e-mail) te sturen.
 7. Levering
  1. Het type transport, de termijn en de kosten worden op de bestelling vermeld afhankelijk van de plaats van levering, de aard van de bestelde Producten en de aard van de prestatie waarvoor de Klant heeft gekozen.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
  3. De gemiddelde levertijd van producten is  tot 10 werkdagen. De door www.jukki.nl   opgegeven levertijden zijn indicatief.
  4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten.
  5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van www.jukki.nl .
 8. Herroepingsrecht
  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons (………………………………………………………………………………………………………………………………………..) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.
  3. Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):
   • Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____
   • Naam van de klant(en) _____
   • Adres van de klant(en) _____
   • Datum _____
    (*) Doorhalen wat niet van toepassing is Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  4. Gevolgen van de herroeping :
  5. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  6. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ) terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. In dit geval bent u verplicht om de kosten van retourzending op uw rekening te nemen.
  7. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.
 9. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument  en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
  10. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  11. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 10. Nakoming overeenkomst en extra garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 11. Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. e-mail: winkel@jukki.nl
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
  4. In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
  5. Platform ODR ( Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken. Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
  6. Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
 12. Overmacht
  1. Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, epidemie, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de (30) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.
  2. De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.
 13. Gebruik van de website
  1. De elementen op de website van www.jukki.nl  met inbegrip van de logo’s, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, zijn werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom of persoonlijke rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website is bijgevolg verboden zonder het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de eigenaars van deze rechten.
  2. Uitsluitend de gebruikers zijn verantwoordelijk voor het surfen op de website: www.jukki.nl  Ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten, fouten of virussen die de continuïteit van de toegang tot haar website in gevaar zouden kunnen brengen, noch voor een slechte werking van de computerinstallatie van de gebruikers, die na toegang tot de website vastgesteld zou kunnen worden. Ondernemer kan bijgevolg niet gehouden zijn tot schadeloosstelling van directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website, of van het downloaden van elementen die op de website bewaard worden (afbeeldingen, teksten, videobestanden,…).
  3. Om de bestellingen van kopers te registreren en te behandelen, en/of om vragen om informatie te beantwoorden, verzamelt Ondernemer persoonlijke gegevens van die personen. (Zien :  Privacybeleid www.jukki.nl )
 14. Slotbepalingen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
  3. Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Ondernemer en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.
  4. Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.
  5. Ondernemer behoudt zich het recht voor, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.
  6. De versie die op het ogenblik van de bestelling door de koper op de website staat, geldt boven elke andere en vorige versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
  7. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen .

 

Bijlage I

Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.

Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____

– Naam van de klant(en) _____

– Adres van de klant(en) _____

– Datum _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

12.05.2021