Privacybeleid 

www.jukki.nl 

 • Algemene bepalingen
 1. Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:  Jukki Poland Sp. z o.o.ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, Polen, NIP: 9462701865, winkel@jukki.nl .
 2. Alle persoonsgegevens die je opgeeft op de Website of die wij over je verzamelen terwijl je gebruik maakt van de Website, verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke conform de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”.
 3. Wij passen de door actuele voorschriften over de bescherming van persoonsgegevens vereiste technologische middelen toe die het door onbevoegden verkrijgen en modificeren van per e-mail toegestuurde persoonsgegevens – in het kader van onze Website – voorkomen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te actualiseren. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op onze website worden geplaatst. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken om te kijken of er updates zijn.

 • Persoonsgebonden gegevens
 1. Persoonsgegevens in de zin van de AVG is alle informatie die betrekking heeft tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit online platform worden verwerkt, omvatten met name:
 1. Uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw gecodeerde wachtwoord voor het klantaccount;
 2. Uw bestelgegevens, de producten die u heeft gekocht, de diensten die u heeft gebruikt, betalingsinformatie (bijv. betalingsgeschiedenis);
 3. Uw gegevens, die worden gegenereerd wanneer u gebruikmaakt van ons online platform;
 4. Gegevens die wij in bepaalde gevallen ontvangen van onze dienstverleners. 

 • Doelen van de gegevensverwerking
 1. Wij verwerken persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een klantaccount aanmaakt en wanneer u bij ons bestelt. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook om contact met u op te nemen  en voor reclamedoeleinden. 
 2. Als u producten koopt in onze online shop, hebben we uw voor- en achternaam inclusief titel, uw adres en, indien van toepassing, betalingsgegevens, uw e-mailadres en een telefoonnummer nodig om uw bestelling te verwerken en af te handelen. Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract met u, voor vorderingenbeheer, evenals voor de verwerking van mogelijke back-transacties en garantiegevallen. Daarnaast gebruiken wij en onze logistieke dienstverleners deze gegevens om u te informeren over de status van uw levering en levertijden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b en f AVG.

 • Verspreiding van uw gegevens
 1. Uw gegevens worden in de volgende gevallen en op basis van de genoemde wettelijke toestemming door ons doorgegeven:
 1. indien u hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub a AVG),
 2. indien een overdracht van de gegevens aan derden conform art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens aan betalings- en logistieke dienstverleners, vervoerders en leveranciers indien zij u rechtstreeks leveren,
 3. indien de overdracht noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub c AVG), 
 4. op grond van ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde (artikel 6, lid 1, sub f AVG).
 1. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde “derde landen”, d.w.z. landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een niveau van gegevensbescherming niet gemakkelijk kan worden verondersteld vergelijkbaar te zijn met dat in de EU en waar wij op grond van een wettelijke verplichting niet gemachtigd zijn de gegevens door te geven, zorgen wij ervoor dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde “adequaatheidsbeschikking” van de Europese Commissie, waarin een adequaat niveau van gegevensbescherming voor een specifiek derde land als geheel wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen we de gegevensoverdracht baseren op de zogenaamde “EU-standaardcontractclausules” die met een ontvanger zijn overeengekomen of of bindende interne regels voor gegevensbescherming (zogenaamde Binding Corporate Rules).
 2. Wij beheren pagina’s op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde “fanpages”) in samenwerking met Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS (“Facebook”), om te communiceren met volgers (zoals onze klanten en geïnteresseerden) en om informatie te verstrekken over onze producten, wedstrijden en andere promoties.

 • Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 1. Wij verwerken je persoonsgegevens en daarom heb je recht:
 1. op toegang tot je persoonsgegevens,
 2. op het verbeteren van je persoonsgegevens,
 3. om te eisen dat je persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover dit is toegestaan door de AVG.
 4. om de verwerking te beperken voor zover dit is toegestaan door de AVG.
 1. Als je ons je persoonsgegevens verstrekt of wanneer wij deze zelf verzamelen, kun je gebruik maken van het recht op bezwaar. Je hebt recht op bezwaar in situaties waarin wij je persoonsgegevens verwerken:
 1. voor directe marketingdoeleinden; een dergelijk bezwaar hoeft niet te worden onderbouwd;
 2. op grond van onze andere juridisch onderbouwde belangen; in dit geval moet het bezwaar worden onderbouwd door je specifieke situatie. Leg ons uit waarom we je persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken.
 1. Als je van mening bent dat het verwerken van je persoonsgegevens in strijd is met de wet, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 • Opslagduur
 1. Wij slaan uw gegevens slechts op zolang als nodig is voor het betreffende doel van de verwerking. Wij bewaren uw gegevens die zijn verzameld ten behoeve van de contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de informatie die op grond van het handels- en belastingrecht vereist is voor de contractuele relatie gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen.

 • Cookie Policy
 1. Onze website maakt gebruik van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen (bijv. computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen door de Website worden afgelezen en dienen hoofdzakelijk tot het optimaliseren van het gebruik van de website en het verzamelen van statistieken.
 2. De Website maakt gebruik van enkele soorten cookies:
 1. sessiecookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat deze wordt afgesloten,
 2. permanente cookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat je ze verwijdert,
 3. externe cookies, afkomstig van de leveranciers van analysetools voor onze Website Je leest meer over externe cookies. Wij maken gebruik van de diensten van:

– Google Analytics, geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); om het verkeer op de Website te analyseren. Zo ontvangen we statistieken die aantonen hoe jij en anderen gebruik maken van de Website.

– Google Ads, geleverd door przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; voor het optimaliseren van weergegeven reclames, remarketing en popularisatie van de Website.

– Facebook.com [cookiebeheerder: Facebook Inc, gevestigd in de VS of Facebook Ireland, gevestigd in Ireland];

 1. Wij delen de gebruikte cookies in twee categorieën in, afhankelijk van hun functie en doel: 
 1. Absoluut noodzakelijke cookies, 
 2. Marketingcookies.
 1. Je kunt je browser zo configureren dat deze het opslaan van cookies op de computer, telefoon of tablet tegenhoudt.
 2. Je kunt cookies verwijderen nadat we ze hebben opgeslagen. Hiervoor kun je gebruik maken van de betreffende functie in de browser, een speciaal programma of een tool van je besturingssysteem. 
 3. Een wijziging van de configuratie van je browser zodanig dat het opslaan van cookies wordt verhinderd of beperkt, kan leiden tot het beperkt functioneren van de Website. Dit kan ook gebeuren wanneer er cookies worden verwijderd tijdens het leveren van bepaalde diensten. Dit betekent dat sommige diensten niet meer beschikbaar zullen zijn zonder cookies.